ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει,  ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία MEGACYCLE FACILITY MANAGEMENT & OUTSOURCING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με αντικείμενο Παροχή Υπηρεσιών & Εμπορία, που εδρεύει  στα Καλύβια Αττικής, Θέση Αιματόριζα και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800506025, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 126265601000 και Δ.Ο.Υ Κορωπίου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@megacyclestore.gr  (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων: Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που ζητηθούν και ληφθούν προσωπικά στοιχεία από τον χρήστη / επισκέπτη (ενδεικτικά λόγω αιτήματος αποστολής newsletter, συμμετοχής σε δημοσκόπηση ή προωθητική ενέργεια κ.λπ.), τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα του αρχείου πληροφοριών και της επεξεργασίας του. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή / και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας Σκοπός της συλλογής ή / και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι ο εξής: α. ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, β. η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς / ενέργειες, η ανάδειξη των νικητών τους, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους καθώς και η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των δώρων. γ. ειδικότερα και όσον αφορά προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνετε από την Εταιρεία μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις της Εταιρείας κ.λπ., σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς, δ. ειδικότερα και όσον αφορά σε προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για την διατύπωση ερωτημάτων / αιτημάτων / παραπόνων κ.λπ., σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα εν λόγω ερωτήματα / αιτήματα / παράπονά σας και η τυχόν βελτίωση των παρεχόμενων από την Εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί (β) για στοιχεία σχετικά με διαγωνισμούς που διενεργεί η Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου: σε πρόσωπα αρμόδια για την διοργάνωση των διαγωνισμών και την απόδοση των δώρων στους νικητές και (γ) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χορηγούς των δώρων για την αποστολή από εκείνους Newsletters και μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις τους μόνον εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας. Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: info@megacyclestore.gr.

6. Cookies: Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.
Τα cookies είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία που χρησιμοποιώντας μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη, συλλέγουν δεδομένα πλοήγησης, ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται πρόσβαση και πλοήγηση των χρήστων στον ιστότοπο. Με την χρήση των cookies, μας επιτρέπετε να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας, προσφέροντας περισσότερο προσωποποιμένες υπηρεσίες. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης από συνεργάτες του aunic.gr για την στοχευμένη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων βάση των προηγούμενων επισκέψεών σας στο site μας.
Με τη χρήση του ιστότοπου www.aunic.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε:


Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&hlrm=nl

Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn?redirectlocale=el&s=cookies&r=5&as=s&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042


Να θυμάστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται απόρρητα και έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την διατήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας τους. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο τα αρμόδια και εξουσιοδοτημένα άτομα που εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέση μας μαζί σας. Η σχέση μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πραγματοποιείται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτική προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται και τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης αντιγραφής, διάθεσης καταστροφής και αλλοίωσης των δεδομένων αυτών.


Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με την Εταιρεία είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.


Για οποιαδήποτε ερώτηση ή για την δήλωση επιθυμίας πρόσβασης,τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@megacyclestore.gr